اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ،همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای بالا برود.

یک وب سرور ساده یا پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 3 بهمن 1396-03:59 ب.ظ

python -m SimpleHTTPServer 8000

دونکنه کوچک

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
شنبه 30 دی 1396-09:44 ق.ظ

ساخت یه وب سرور سریع با پایتون فقط با کامند زیر

python -m SimpleHTTPServer 8000


و برنامه و روشی که باآن بد یو اس بی تولید می کنند به نام H I D در reverse engineeringجدول نمونه قالب بندی رشته

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-06:19 ب.ظ


 عدد 

قالب   

 خروجی    

 توضیح 

3.1415926

{:.2f} 

3.14

  2 رقم اعشار    

3.1415926

{:+.2f} 

+3.14

  2 رقم اعشار با علامت 

-1

{:+.2f} 

-1.00

  2 رقم اعشار با علامت 

2.71828

{:.0f} 

3

  بدون رقم اعشار

5

{:0>2d} 

05

تعداد فاصله با x (فاصله از لبه چپ، با عرض 2)  

5

{:x<4d} 

5xxx 

تعداد فاصله با x (فاصله از لبه راست، با عرض 4)  

10

{:x<4d} 

10xx 

تعداد فاصله با x (فاصله از لبه راست، با عرض 4) 

1000000

{:,} 

1,000,000

شماره قالب با جداکننده کاما

0.25

{:.2%} 

25.00%

درصد فرمت

1E+09

{:.2e} 

1.00e+09

نماد توان

13

{:10d} 

        13

 ترازبندی از راست (پیش فرض، با عرض 10)

13

{:<10d} 

13        

ترازبندی از چپ (با عرض 10)

13

{:^10d} 

    13    

تراز وسط قرار دادن  (با عرض 10)جدول قالب بندی رشته

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-06:17 ب.ظ


نماد

توضیحات

b

تغییرشکل یک عدد صحیح به باینری

c

یک عدد داده می شود ، کاراکتری که آن کد را دارد، نمایش می دهد

d

یک عدد را بصورت اعشاری نمایش می دهد (پایه 10).

e

یک مقدار اعشاری را با استفاده از فرمت نمایی نمایش می دهد.

E

همانند e، اما از "E" بزرگ در توان استفاده می کند.

f

تغییر فرمت یک عدد به شکل یه عدد با ممیز ثابت

g

فرمت کلی عدد: از f یا g، هرکدام که مناسبند استفاده می کند.

G

مانند "g"، اما از "E" بزرگ در فرم نمایی استفاده می کند.

n

برای قالب بندی اعداد، این فرمت با استفاده از تنظیمات محلی موجود، کاراکترها را جدا از هم قرار می دهد.

o

یک عدد صحیح را در فرمت مبنای 8 نشان می دهد.

x

یک عددصحیح را در مبنای 16 نمایش می دهد. ارقام بزرگتر از 9 بعنوان حروف کوچک نمایش داده می شوند.

X

یک عددصحیح را در مبنای شانزده نمایش می دهد. ارقام بزرگتر از 9 بعنوان حروف بزرگ نمایش داده می شوند.

%

یک عدد صحیح را بعنوان یک درصد نمایش می دهد: مقدار آن با 100 ضرب شده، توسط یک کاراکتر "%" نمایش داده می شود.

 

توابع و متد های رایج فایل

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-06:15 ب.ظ


متد ها و توابع

توضیحات

open()

یک فایل را باز می کند و اغلب موارد، با دو آرگومان استفاده می شود:

file.close()

فایل را می بندد.

file.read([size])  

کل فایل را میخواند. اگر size مشخص شده  باشد، پس به اندازه کاراکتر تعیین شده در  size از فایل می خواند.

file.readline([size])

یک خط از فایل را می خواند. اگر size مشخص شده  باشد، پس به اندازه کاراکتر تعیین شده در  size از فایل می خواند.

file.readlines([size]) 

تمام خطوط از فایل را می خواند و لیستی از خطوط برمی گرداند. اگر size مشخص شده  باشد، پس به اندازه کاراکتر تعیین شده در  size از فایل می خواند.

file.write()

محتوای رشته را در فایل می نویسد، تعداد کاراکترهای نوشته شده را برمی گرداند.

file.tell()

یک عدد صحیح برمی گرداند که موقعیت کنونی شی (Pointer) در فایل را می دهد

file.seek()

موقعیت شی فایل (Pointer) را تغییر می دهد

 حالتهای فایل در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-06:14 ب.ظ

حالت


توضیح
r فایل را تنها برای خواندن آن باز می‌کند. این حالت پیش فرض است
rb فایل را تنها برای خواندن در فرمت باینری باز می‌کند.
r+ فایل را برای خواندن و نوشتن باز می‌کند. 
rb+ فایل را برای خواندن و نوشتن در فرمت باینری باز می‌کند. 
w فایل را تنها برای نوشتن باز می‌کند. اگر فایل وجود داشته باشد آن را بازنویسی (overwrite) می‌کند. اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌کند.
wb فایل را تنها برای نوشتن در فرمت باینری باز می‌کند.
w+ فایل را برای خواندن و نوشتن باز می‌کند. اگر فایل وجود داشته باشد آن را بازنویسی (overwrite) می‌کند. اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌کند.
wb+ فایل را برای خواندن و نوشتن در فرمت باینری باز می‌کند. 
a فایل را برای پیوست (appending) باز می‌کند. اگر فایل وجود داشته باشید اشاره‌گر آن در انتهای فایل وجود دارد. 
ab فایل را برای پیوست (appending) در فرمت باینری باز می‌کند.
a+ فایل را برای پیوست (appending) و خواندن باز می‌کند.
ab+ فایل را برای پیوست (appending) و خواندن باز می‌کند.


متد های دیکشنری در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-06:09 ب.ظ

دستورالعمل گام به گام برای نصب Pycharm IDE

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
شنبه 25 آذر 1396-06:08 ب.ظ

یک راهنما برای نصب Pycharm IDE


ادامه مطلب

مثال هایی از متد های رشته ها (ادامه)

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-06:02 ب.ظ


در این قسمت، به ادامه ارائۀ نمونه های بیشتری از متد های رشته ها می پردازیم.

یادآوری: براکت ها (کروشه ها) نشانگر آرگومانهای اختیاری هستند.

str.join(iterable )

این متد، یک رشته را برمی گرداند که الحاق رشته ها در iterable است. اگر هیچ مقدار غیر رشته ای در iterable وجود نداشت، یک TypeError مطرح می شود که شامل اشیاء بایت ها است. جداکننده  بین عناصر این متد وجود دارد.

>>> sign = "+"                                  

>>> my_list = ["One", "Two", "Three", "Four"]   

>>> new_string = sign.join(my_list)      
>>> new_string

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'One+Two+Three+Four'

str.ljust(width[, fillchar])

این متد، رشته چپ چین شده به طول width را برمی گرداند. Padding با استفاده از fillchar مشخص شده انجام می شود (بطور پیش فرض Space  است). اگر width کمتر یا مساوی با len(s) باشد، رشته اصلی برگردانده می شود.

>>> my_string = "unjustified text"                        # Create a String

>>> new_string = my_string.ljust(2*len(my_string), "X")   # left justify, fit within 2*len of string, fill with X

>>> new_string                                      

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'unjustified textXXXXXXXXXXXXXXXX'

str.lower()

این متد، یک کپی از رشته که تمام کاراکترهای آن تبدیل به حروف کوچک شده را برمی گرداند.

>>> my_string = "sTrInG mEtHoDs"               # Create a String

>>> new_string = my_string.lower()             # Return the lowercased string

>>> new_string                                 # Check to see what was returned   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'string methods'


ادامه مطلب

متد های رشته ها همراه با مثال

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:59 ب.ظ


همچون بسیاری از انواع از پیش ساخته شده در پایتون، رشته ها نیز تعدادی متد مفید و قدرتمند دارند. در این صفحه، نمونه هایی نشان می دهیم از اینکه چگونه برخی از آنها استفاده می شوند.

** به یاد داشته باشید: براکت نشان دهنده آرگومان های اختیاری است.**

str.capitalize( )

این متد، یک کپی از اولین کاراکتر با حروف بزرگ و بقیه کاراکترها را با حروف کوچک برمی گرداند.

>>> my_string = "sTrInG mEtHoDs"                # Create a string

>>> new_string = my_string.capitalize()         # Capitalize 1st, lower rest & return

>>> new_string                            

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'String methods'

str.casefold( )

این متد،  یک مورد کپی شده (casefolded) از رشته را برمی گرداند. رشته های casefolded ممکن است برای تطبیق  caseless (موارد فاقد این امر) استفاده شوند. Casefolding مشابه با lowercasing است اما جامع تر است زیرا تمام موارد متمایزدر یک رشته را حذف کند.

>>> my_string = "sTrInG mEtHoDs"               # Create a String

>>> new_string = my_string.casefold()          # Return a casefolded copy

>>> new_string                              

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'string methods'

str.center(width[, fillchar])

این متد ، دوطرف رشته S را با کاراکتر دریافت شده (fillchar) به اندازه width تعیین شده پر می کند و S را در وسط قرار می دهد. (بطور پیش فرض fillchar کاراکتر Space – فضای خالی - است)

>>> my_string = "sTrInG mEtHoDs"               # Create a String

>>> new_string = my_string.center(20, 'x')     # Center in 20 spaces, fill spaces with 'x' & return

>>> new_string                             

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'xxxsTrInG mEtHoDsxxx'

str.count(sub[, start[, end]])

این متد تعداد تکرارهای sub بین نقطه شروع و پایان را شمارش می کند .آرگومانهای شروع و پایان اختیاری هستند.

>>> my_string = "this is python. It is awesome!"     # Create a String

>>> my_count = my_string.count('is', 0, -1)          # count occurrences of'is' and return

>>> my_count                                    

نتیجه بصورت زیرخواهد بود:

3

str.endswith(suffix[, start[, end]])

این متد، اگر رشته با پسوند مشخصی به پایان می رسد، مقدار True را برمی گرداند، درغیر اینصورت False را برمی گرداند. همچنین پسوند می تواند یک چندتایی از پسوند را به دنبال داشته باشد. با شروع اختیاری، تست در آن موقعیت آغاز می گردد. با پایان اختیاری، مقایسه در آن موقعیت متوقف می گردد.

>>> my_string = "we love python"              # Create a String

>>> my_value = my_string.endswith('python')   # Return a boolean

>>> my_value                        

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

True

str.find(sub[, start[, end]])

این متد کمترین index رشته که در آن sub یافت می شود را برمی گرداند طوریکه sub در قطعه s[start:end] شامل می شود. آرگومانهای شروع و پایان اختیاری هستند . اگر sub یافت نشود، این متد مقدار -1 بر می گرداند.

>>> my_string = "we love python"        # Create a String

>>> my_index = my_string.find('o')      # Return the lowest index where substring was found

>>> my_index                          

نتیجه بصورت زیرخواهد بود:

4

str.format(*args, **kwargs)

این متد، یک عملیات قالب بندی رشته را انجام می دهد. رشته ای که درآن، این متد فراخوانی می شود، می تواند یک متن باشد که دارای یک سری آکولاد {} است. هر فیلد جایگزینی که با آکولاد {} نشان داده می شود، شامل ایندکس عددی متناظر با آن در تابع است. این متد، یک کپی از رشته را برمی گرداند که در آن هر فیلد جایگزینی، با مقدار رشته آرگومان متناظر در تابع format جایگزین می گردد.

>>> a = 10       

>>> b = 30       
>>> my_sum = a + b
>>> my_product = a * b

>>> "The sum of a and b is {0} and their product is {1}".format(my_sum, a*b)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'The sum of a and b is 40 and their product is 300'

str.index(sub[, start[, end]])

این متد، کمترین ایندکس در رشته  اولیه که در زیررشته sub یافت می شود را برمی گرداند طوری که زیررشته sub در محدوده s[start:end] قرار گرفته است. آرگومانهای شروع و پایان اختیاری هستند. این متد بسیار شبیه به str.find است،  تنها تفاوت دو متد با هم این است که اگر زیر رشته یافت نشود، یک ValueError رخ می دهد.

>>> my_string = "we love python"        # Create a String

>>> my_index = my_string.index('o')     # Return lowest index at which the substring was found 

>>> my_index                            # Check to see what was returned   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

4

str.isalnum()

اگر تمام کاراکترها در رشته، عدد و الفبا هستند این روش True را برمیگرداند و حداقل یک کاراکتر وجود دارد ، درغیر اینصورت False را بر میگرداند.

>>> my_string_1 = "StarWars2016"              # Notice there is no space
>>> my_string_2 = "I love star wars 2016"     # This string contains spaces

>>> check_1 = my_string_1.isalnum()           # Returns a Boolean value
>>> check_2 = my_string_2.isalnum()           # Returns a Boolean value

>>> "check_1 is: {0} and check_2 is: {1}".format(check_1, check_2)   # Check to see what was returned   

نتیجه  بصورت زیر خواهد بود:

'check_1 is: True and check_2: is False'

***چند متد دیگرشبیه به ()str.isalnum که برخی از آنها مقدار Boolean برمی گردانند، به شرح زیر هستند:***


ادامه مطلب

جدول متد های رایج برای رشته ها در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:56 ب.ظ

نام متد


توضیح

dict.clear()

تمام عناصر دیکشنری را حذف می کند.

dict.copy()

یک کپی سطحی از دیکشنری برمی گرداند.

dict.fromkeys(seq[,value])

یک دیکشنری جدید با کلیدهایی از seq برمی گرداند و مقادیر را به مقدار موجود در value تنظیم می کند.

dict.get(key, default=None)

برای کلید، اگر کلید در دیکشنری نباشد، مقدار یا پیش فرض را برمی گرداند.

dict.items()

یک شیء نمایشی از اقلام dict را برمی گرداند

dict.keys()

یک شیء نمایشی از کلیدهای dict را برمی گرداند

dict.pop(key)

حذف کردن کلید، برگرداندن مقدار

dict.setdefault(key, default=None)

شبیه get() است، اما اگر کلید درحال حاضر در dict نیست، dict[key]=default را برقرار خواهد کرد.

dict.update(dict2)

جفت مقادیر- کلید دیکشنری dict2 را به dict اضافه می نماید.

dict.values()

یک شی نمایشی از dict_values را برمی گرداند.متدهای لیست با نمونه ها

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:49 ب.ظ


List.append(x)

این متد ، یک آیتم به آخر لیست اضافه می­کند.

این برابر با انجام دادن این عمل است : a[len(a) : ] = [X]

my_list = ["Tom", "Henry", "Mickey", "Juliet", "Sophie"]    # Create a List

my_list.append("William")                                   # Append "William" to the end of the list

print(my_list)   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

['Tom', 'Henry', 'Mickey', 'Juliet', 'Sophie', 'William']

List.extend(x)

این متد،  لیست را با افزودن همه آیتم های لیست داده شده گسترش می­دهد.

این برابر است با انجام دادن: a[len(a):] = L

list_one = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]                          # This is the first list
list_two = [10, 12, 14]                                   # This is the second list

list_one.extend(list_two)                                 # Extend list_one by appending all items of list_two

print(list_one)                         

نتیجه  بصورت زیر خواهد بود:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14]

List.insert(i,x)

این متد،  در موقعیت داده شده در لیست یک آیتم قرار می­دهد.

طوری که:

i : indexای که آیتم باید در آن موقعیت در لیست درج شود.

X : آیتمی که باید درج شود.

my_list = ["Tom", "Henry", "Mickey", "Juliet", "Sophie"]    # Create a List

my_list.insert(1, "Siddhartha")                             # Insert the string "Siddhartha" at index 1

print(my_list)                                   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

['Tom', 'Siddhartha', 'Henry', 'Mickey', 'Juliet', 'Sophie']

List.remove(x)

این متد ، اولین آیتم از لیستی که مقدار آن x است را حذف می­کند.اگر همچین آیتمی وجود ندارد یک خطا می­ دهد.

my_list = ["Thou", "art", "precious!", "art", "gracious"]     # Create a list
my_list.remove("art")                                         # Remove the first occurrence of the string "art"
print(my_list)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

['Thou', 'precious!', 'art', 'gracious']

 

List.pop([i])

این متد،  آیتمی را در موقعیت داده شده از لیست حذف کرده و آن را برمی­گرداند.

اگر index مشخص نشده باشد ( list.pop() ) آیتم آخر در لیست را حذف می­کند.

توجه داشته باشید که کروشه  (براکت) اطراف i در این متد نشان دهنده این است که پارامتر اختیاری است، نه این که شما باید کروشه را در موقعیت مورد نظر تایپ کنید.

my_list = ["Thou", "art", "precious!", "art", "gracious"]        # Create a list
my_item = my_list.pop(2)                                         # Remove item at index 2 and return it
print("The item that was popped was: ", my_item)                 # Print my_item to see what was returned
print("my list now looks like = ", my_list)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The item that was popped was:  precious!

my list now looks like =  ['Thou', 'art', 'art', 'gracious']

 

List.clear()

این متد همه آیتم ها را از لیست حذف می­کند.

 این برابر است با انجام دادن: del a[:]

my_list = [2, 3, 5, 7, 11, 13]                                # Create a list
my_list.clear()                                               # Remove all the items from the list
print(my_list) 

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

[]

 

List.index(x)

این متد، Index اولین آیتمی که مقدار آن در لیست برابر با x است را برمی­گرداند. اگر موردی وجود نداشت این عمل یک خطا می دهد.

my_list = ["Python", "is", "awesome", "Java", "is", "Alright"]       # Create a list
my_index = my_list.index("is")                                       # Return the index of the first "is"
print("The item was first found at index:", my_index)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The item was first found at index: 1

 

List.count(x)

این متد، تعداد آیتم های  x که در لیست وجود دارد را برمی­گرداند.

my_list = ["mew", "mew", "kitten", "mew", "mew"]                  # Create a list
my_count = my_list.count("mew")                                   # Return the number of times "mew" appears
print("The number of times the item appeared was:", my_count)  

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The number of times the item appeared was: 4

 

List.sort(key=None,reverse=False)

این متد، آیتم های لیست را مرتب سازی می­کند. توجه داشته باشید که این متد هیچ چیز را بر نمی­گرداند. (آرگومان ها اختیاری هستند و می­توانند برای مرتب سازی سفارشی مورد استفاده قرار بگیرند. sorted() برای مشاهده توضیح آن­ها مورد استفاده قرار می گیرد)

my_list = [5, 3, 6, 1, 2, 4, 7]                  # Create a list
my_list.sort()                                   # Sort the items of the list in place
print("Sorted list looks like:", my_list)

نتیجه بصورت خواهد بود:

Sorted list looks like: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

List.reverse()

این متد، آیتم های لیست را در محل معکوس می­کند. توجه داشته باشید که این متد هیچ چیز را برنمی­گرداند.

my_list = ["zero", "one", "two", "three", "four", "five"]        # Create a list
my_list.reverse()                                                # Reverse the items of the list in place
print("Reversed list looks like:", my_list)

نتیجه بصورت خواهد بود:

Reversed list looks like: ['five', 'four', 'three', 'two', 'one', 'zero']

List.copy()

این متد ، یک کپی سطحی از لیست را برمی­گرداند.

این برابر است با انجام دادن:

a[:]

original_list = ["zero", "one", "two", "three"]        # Create a list
copied_list = original_list.copy()                     # Copy the original list and return it.       
print("Copied list looks like:", copied_list) 

نتیجه بصورت خواهد بود:

Copied list looks like: ['zero', 'one', 'two', 'three']

 دستکاری لیستها در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:48 ب.ظ

 

list.append(x)

به انتهای لیست یک آیتم اضافه می کند . برابر با

a[len(a):] = [x].   

list.extend(L)

با افزودن همه آیتم ها در لیست داده شده، لیست را گسترش می دهد. برابر با

a[len(a):] = L.

list.insert(i, x)

یک آیتم را در موقعیت داده شده درج می کند . اولین آرگومان، index عنصر مورد نظر برای درج است.

list.remove(x)

اولین آیتمی از لیست را که مقدار آن برابر با x  است را حذف می کند. اگر چنین آیتمی وجود نداشت ، خطا می دهد.

list.copy()

یک کپی سطحی از لیست برمی گرداند. برابر با a[:].

list.pop([i])

آیتم مورد نظر در موقعیت داده شده را حذف کرده و آن را برمی گرداند. اگر هیچ آیتمی مشخص نشده باشد، آیتم آخر را حذف می­کند.

list.clear()

همه آیتم ها را از لیست حذف می کند. برابر با حذف  a[:].

list.index(x)

index آیتمی  از لیست که مقدار آن برابر با x است برمی گرداند. اگر چنین آیتمی وجود ندارد خطا می دهد.

list.count(x)

تعداد دفعاتی که x   در لیست وجود دارد را برمی گرداند.

list.reverse()

معکوس شده عناصر لیست را در محل برمی گرداند.

list.sort(key=None, reverse=False) 

آیتم های لیست را در محل مرتب می کند (آرگومان ها می­توانند برای مرتب کردن سفارشی سازی شده مورد استفاده قرار گیرند)

 مثالهایی از توابع Built in

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:44 ب.ظ


در این صفحه، نمونه هایی از برخی توابع Built in را نشان می دهیم.

abs(x)

این تابع، قدر مطلق یک عدد را برمی گرداند. آرگومان ممکن است یک عدد صحیح یا یک عدد ممیز شناور باشد. اگر آرگومان یک عدد مختلط باشد، مقدار آن برگردانده می شود.

my_value = -11.55                             # Notice that my_value is a negative floating point number

absolute = abs(my_value )                     # Return the absolute value

print("The absolute value is:", absolute) 

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The absolute value is: 11.55

len(x)

این تابع ، طول (تعداد اقلام) یک شیء را برمی گرداند. آرگومان ممکن است یک توالی (مانند یک رشته، بایت، چندتایی، لیست، یا محدوده) یا یک مجموعه (مانند یک  دیکشنری، مجموعه یا مجموعه بسته) باشد.

my_list = ["abs", "len", 1, 2, "many", "more to come"]      # Create a list called "my_list"

my_size = len(my_list)                                      # Return length (the number of items) of my_list

print("The length of my_list is:", my_size)


نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The length of my_list is: 6

max(iterable, *[, key, default])

max(arg1, arg2, *args[, key])

این تابع بزرگترین آیتم را در iterable و یا بزرگترین آیتم بین دو یا چند آرگومان وارد شده را برمی گرداند.

my_list = [-10, 12, 111, 32.3, 0, 4, 24]                        # Create a list called "my_list"

my_mx1 = max(my_list)                                          # Return the largest item in my_list

my_max2 = max(my_list[0], my_list[-1])                          # Return the largest among first & last element
print("The largest item of my_list is:", my_max1)               # Print my_max1 to see what was returned

print("The larger among first and last item is:", my_max2)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The largest item of my_list is: 111

The larger among first and last item is: 24

min(iterable, *[, key, default])

min(arg1, arg2, *args[, key])

این تابع ،کوچکترین آیتم را در iterable و یا کوچکترین آیتم بین دو یا چند آرگومان وارد شده را برمی گرداند.

my_list = [10, -12, 11, 32.3, 1, 14, -5]                         # Create a list called "my_list"

my_min1 = min(my_list)                                           # Return the smallest item in my_list

my_min2 = min(my_list[0], my_list[-1])                           # Return the smallest among first & last element

print("The smallest item of my_list is:", my_min1)               # Print my_min1 to see what was returned

print("The smaller among first and last item is:", my_min2)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The smallest item of my_list is: -12

The smaller among first and last item is: -5


pow(x, y[, z])

این تابع ، X به توان Y را برمی گرداند. آرگومان Z اختیاری است. اگر Z موجود باشد، پس X به توان Y در پیمانه Z برگردانده میشود. دقت داشته باشید که pow(x, y) معادل با استفاده از عملگر توان است: X**Y

x = 5                                                   # initialize a variable x

y = 3                                                   # initialize a variable y

result = pow(x, y)                                      # Return x to the power of y. Same as x**y

print("The result of the operation is", result)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The result of the operation is 125

sorted(iterable[, key][, reverse])

این تابع ، یک لیست مرتب شده از موارد موجود در iterable را برمی گرداند. دو آرگومان اختیاری دارد که باید بعنوان آرگومان های کلیدی مشخص شده باشند.

Key: یک تابع یک آرگومانی را مشخص می کند که برای استخراج یک کلید مقایسه ای از هریک از عناصر لیست استفاده می شود:

key=str.lower. مقدار پیش فرض، هیچ کدام است (عناصر را بطورمستقیم مقایسه می کند).

Reverse: یک مقدار Boolean است. اگر برابر True باشد، پس عناصر لیست بصورت معکوس مرتب سازی خواهد شد.

# Lets sort the following list by the first item in each sub-list.
my_list = [[2, 4], [0, 13], [11, 14], [-14, 12], [100, 3]]
# First, we need to define a function that specifies what we would like our items sorted by
def my_key(item):

    return item[0]                                            # Make the first item in each sub-list our key
new_sorted_list = sorted(my_list, key=my_key)                 # Return a sorted list as specified by our key
print("The sorted list looks like:", new_sorted_list)       

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The sorted list looks like: [[-14, 12], [0, 13], [2, 4], [11, 14], [100, 3]]


ادامه مطلب

توابع Built-in (از پیش ساخته شده) در پایتون

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-05:43 ب.ظ


مفسر پایتون، تعدادی توابع ساخته شده دارد که همیشه در دسترس هستند.

abs()

dict()

help()

min()

all()

dir()

hex()

next()

any()

divmod()

id()

object()

ascii()

enumerate()

input()

oct()

bin()

eval()

int()

open()

bool()

exec()

isinstance()

ord()

bytearray()

filter()

issubclass()

pow()

bytes()

float()

iter()

print()

callable()

format()

len()

property()

chr()

frozenset()

list()

range()

classmethod()

getattr()

locals()

repr()

compile()

globals()

map()

reversed()

complex()

hasattr()

max()

round()

delattr()

hash()

memoryview()

set()

برای اطلاعات بیشتر درمورد توابع Built-in، می توانید به مستندات پایتون نگاه کنید.درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic